Algemene voorwaarden

1. Inleiding

Voor u liggen de algemene voorwaarden van Boolean Recruitment. Dat is de officiële

naam van de onderneming die ook handelt onder de naam “Boolean Recruitment”.

Boolean Recruitment (hierna te noemen: “Opdrachtnemer”) houdt zich bedrijfsmatig voornamelijk bezig met het werven, selecteren, introduceren en bemiddelen van personen (hierna te noemen: “Kandidaten”) aan bedrijven en andere instellingen in wat voor (rechts)vorm dan ook (hierna te noemen: “Opdrachtgever”), welke introductie ten doel heeft dat de Kandidaat direct of indirect via een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst, managementovereenkomst, interim recruitment/management,

ZZP-/detacheringsbasis, deta-vast overeenkomst of via welke andere contractuele/juridische constructie dan ook, werkzaam komt te zijn/arbeid gaat verrichten voor de Opdrachtgever (hierna te noemen: “Arbeidsrelatie”).

Deze algemene voorwaarden kennen een gelaagde opbouw. Eerst volgt een algemeen deel dat van toepassing is op alle werkzaamheden van Boolean Recruitment. Daarna volgen algemene voorwaarden die in aanvulling of in afwijking op het algemene deel van toepassing zijn op de betreffende activiteit.

2.

De hierna beschreven contractvoorwaarden of algemene voorwaarden (hierna te noemen: “Voorwaarden”) zijn van toepassing op en maken deel uit van elke aanbieding of introductie door, offerte van of overeenkomst aangegaan door de besloten vennootschap Boolean Recruitment geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te ’s-Hertogenbosch met als nummer 72138505 en bekend bij de Belastingdienst onder het nummer NL859001726B01.

  1. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan door Opdrachtnemer van de diensten van derden gebruik wordt gemaakt;
  2. De toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien de Algemene Voorwaarden van partijen naast elkaar van toepassing zijn geldt dat in geval dat bepalingen in de Algemene Voorwaarden van Opdrachtnemer en Opdrachtgever strijdig zijn de bepalingen in de Algemene Voorwaarden van Opdrachtnemer prevaleren;
  3. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
3.

Een Kandidaat wordt geacht aan de Opdrachtgever te zijn geïntroduceerd op het moment waarop de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever informatie verschaft gerelateerd aan die specifiek geïntroduceerde Kandidaat. Zodra door of namens de Opdrachtgever nadere informatie over een Kandidaat wordt opgevraagd bij de Opdrachtnemer, op welke manier dan ook, of wordt verzocht een gesprek (face-to-face dan wel telefonisch) met de Kandidaat te verzorgen, is er sprake van aanvaarding van de diensten met het daarbij, zoals in deze Voorwaarden genoemde, honorarium van de Opdrachtnemer.

4.

Vacatures bij de Opdrachtgever, voor vaste dan wel interim aanstellingen, worden immer op exclusieve basis behandeld dan wel aangenomen door de Opdrachtnemer tenzij expliciet door Opdrachtnemer en Opdrachtgever schriftelijk anders overeengekomen.

5.

Een Kandidaat wordt strikt vertrouwelijk geïntroduceerd aan de Opdrachtgever. Indien overtreding van deze bepaling door toedoen (direct of indirect) van de Opdrachtgever leidt tot een Arbeidsrelatie tussen een Kandidaat en een derde partij (hieronder wordt ook bedoeld een aan de Opdrachtgever gelieerde onderneming of andere instelling), is de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer het volledige, volgens deze Voorwaarden genoemde honorarium verschuldigd, alsof er een Arbeidsrelatie zou zijn ontstaan tussen de Opdrachtgever en de Kandidaat.

6.

Indien er binnen twaalf maanden nadat de Opdrachtnemer een Kandidaat aan de Opdrachtgever heeft geïntroduceerd, op welke manier dan ook een Arbeidsrelatie tot stand komt tussen de Opdrachtgever en die geïntroduceerde Kandidaat, ongeacht of er sprake is van een proeftijd of een tijdelijke of flexibele arbeidsrelatie, heeft de Opdrachtnemer het recht op een vergoeding ter hoogte van het in deze Voorwaarden genoemde honorarium.

7.

Wanneer binnen een periode van twaalf maanden nadat een Arbeidsrelatie tot stand is gekomen met een door de Opdrachtnemer geïntroduceerde Kandidaat de Opdrachtgever direct of indirect of anderszins de diensten inhuurt of een aanbieding tot een Arbeidsrelatie doet aan een werknemer of voormalige werknemer van de Opdrachtnemer of de diensten van een bedrijf of vennootschap gebruikt of inhuurt als een gevolg van het feit dat een bovengenoemde werknemer een directeur, manager, lasthebber of werknemer daarvan is geworden dient de Opdrachtgever een vergoeding van € 34.000,- direct betaalbaar te stellen aan de Opdrachtnemer.

8.

Het in deze Voorwaarden genoemde honorarium te betalen door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer bedraagt een absoluut bedrag in euro of een percentage van het jaarinkomen van de Kandidaat, ondanks dat de Kandidaat realistisch minder dan een jaar of deeltijd werkzaam zal zijn. De definitie van een jaarinkomen is de bruto belastbare vergoeding (incl. 13e en/of 14e maand) met inbegrip van, maar niet beperkt tot, vakantietoeslag, een gegarandeerde of gebruikelijke bonus en/of commissie, autokosten- en/of reiskostentoelage/-vergoeding (hierna te noemen: “Jaarinkomen”). Voor de berekening van de bruto belastbare vergoeding wordt altijd uitgegaan van een volledige werkweek (40 uur). De Opdrachtgever zal desgevraagd een totaaloverzicht beschikbaar stellen aan de Opdrachtnemer waaruit het bovengenoemde Jaarinkomen van de Kandidaat valt af te lezen, inclusief de gegarandeerde of gebruikelijke bonus en/of commissie en/of toelagen zodra deze informatie bekend is.

9.

Indien er met een geïntroduceerde Kandidaat een Arbeidsrelatie tot stand is gekomen, zal de Opdrachtgever de Opdrachtnemer hiervan direct schriftelijk op de hoogte stellen alsmede van de inhoud van die Arbeidsrelatie. Op verzoek van de Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever stukken toesturen waaruit die Arbeidsrelatie blijkt. De Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat hij de Opdrachtnemer binnen twee weken nadat de Arbeidsrelatie tussen de Opdrachtgever en de Kandidaat is gestart, te hebben geïnformeerd. Indien de Opdrachtgever dit verzuimt, dient hij hiervoor per direct aan de Opdrachtnemer een vergoeding te betalen van 35% van het redelijkerwijs te verwachten Jaarinkomen van de Kandidaat.

10.

Het honorarium toekomende aan de Opdrachtnemer (te vermeerderen met BTW) wordt vooraf schriftelijk in een offerte overeengekomen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.

11.

Nadat een geïntroduceerde Kandidaat het aanbod tot het aangaan van een Arbeidsrelatie met de Opdrachtgever heeft geaccepteerd, zal Opdrachtnemer het genoemde honorarium in artikel 10 factureren voor de geleverde diensten.

12.

De Opdrachtgever heeft de volledige verantwoordelijkheid, wat betekent dat de Opdrachtnemer op geen enkele manier deze verantwoordelijkheid heeft, om vaardigheden, karaktereigenschappen, specificaties dan wel kwalificaties, eventuele referenties en ervaring van de geïntroduceerde Kandidaten te checken, in te schatten of te beoordelen. Eventuele wettelijke (waaronder het aanvragen en verkrijgen van een werk- c.q. verblijfsvergunning) en medische vereisten met betrekking tot de Kandidaten zijn voor de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever. De Opdrachtnemer is uitsluitend verantwoordelijk voor het introduceren van Kandidaten. De Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk of aansprakelijk te stellen voor de geschiktheid van de geïntroduceerde Kandidaten op welke manier dan ook.

13.

Mocht binnen vier weken na aanvang van de Arbeidsrelatie deze alsnog worden afgebroken, geïnitieerd vanuit de Opdrachtgever dan wel de Kandidaat, dan zal de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever een zogenaamde terugbetalingsregeling aanbieden. Dit zal een som zijn die overeenkomt met 50% van het door de Opdrachtnemer in rekening gebrachte honorarium, voor iedere week in die periode van vier weken dat de Kandidaat niet heeft gewerkt.

14.

Mocht een van onderstaande bepalingen toepassing vinden, dan is bovengenoemd artikel 13 niet langer van kracht:

  1. de Kandidaat is (redelijkerwijs) niet langer nodig en dit kan worden aangetoond door de Opdrachtgever dan wel door de Opdrachtnemer;
  2. het zoals in deze Voorwaarden vermelde honorarium zoals omschreven in artikel 10 niet binnen de overeengekomen 30 kalenderdagen na de factuurdatum is betaald aan de Opdrachtnemer;
  3. de reden van beëindiging van de Arbeidsrelatie geen verband heeft met de bekwaamheid of het gedrag van de Kandidaat;
  4. de reden die aan de beëindiging van de Arbeidsrelatie ten grondslag ligt kan niet als geldig worden aangemerkt;
  5. de Opdrachtnemer is niet of niet tijdig (binnen een week na beëindiging van de Arbeidsrelatie) schriftelijk in kennis gesteld van de beëindiging van de Arbeidsrelatie met de daarbij horende geldige redenen van beëindiging.
15.

Indien de Opdrachtgever niet of niet tijdig het overeengekomen honorarium betaalt volgens de in deze Voorwaarden gestelde termijn in artikel 16 dan is hij naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen wettelijke rente (zie artikel 16), gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. Buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 20% van de hoofdsom met daarbij komende wettelijke rente.

16.

De Opdrachtnemer hanteert een betalingstermijn van 30 kalenderdagen nadat de Opdrachtnemer de factuur aan de Opdrachtgever heeft verzonden. Indien de Opdrachtgever na deze 30 kalenderdagen nog niet betaald heeft en de Opdrachtnemer het verschuldigde bedrag binnen deze 30 kalenderdagen nog niet heeft ontvangen op het door de Opdrachtnemer opgegeven rekeningnummer, zal zij de Opdrachtgever schriftelijk in gebreke stellen waarna de Opdrachtgever in verzuim is. Vanaf het moment dat het verzuim intreedt is de Opdrachtgever naast de verschuldigde betaling tevens de wettelijke rente (zie artikel 6: 119a BW) verschuldigd.

17.

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Indien Opdrachtnemer op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen Derden mede te verstrekken en Opdrachtnemer zich zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, is Opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 

18.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van Derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Opdrachtnemer te verstrekken uitkering, althans tot maximaal de gezamenlijke factuurbedragen over een maandperiode. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

19.

Op deze Voorwaarden en op elke aanbieding of introductie door, offerte van of overeenkomst aangegaan door de Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing. Op al het afgeleide handelen zoals bijvoorbeeld aanpassingen c.q. wijzigingen van overeenkomsten, offertes en eventuele veranderingen van deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.